Menu
home
>>
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อปท.

คลิ๊ก มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อปท.

https://drive.google.com/drive/folders/1JD9StMqH_Us_Oo-kN_7x8U-Ucx0WwoFn?usp=sharing

 

มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น

มาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง

แบบมาตรฐานงานทาง

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพาน

คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.

คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท. ไฟล์ 1 ไฟล์ 2

คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น

คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

คู่มือผู้อำนวยการทางหลวง ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

คู่มือเจ้าพนักงานทางหลวง

คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพทาง

คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง

คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

คู่มือการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4S โดยใช้สายตา

คู่มือการใช้งานระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง (CLD)

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น (LSMS) ไฟล์ 1  ไฟล์ 2 ไฟล์ 3

คู่มือการใช้งานระบบจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะพานท้องถิ่น (LBMS)

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนที่และข้อมูลโครงข่ายทาง (MDMS)

มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)

 

 

 

 

คลิ๊กระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับ อปท.

 

ระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง (CLD)

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น (LMMS)

ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น (LSMS)

ระบบจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะพานท้องถิ่น (LBMS)

ระบบบริหารจัดการแผนที่และข้อมูลโครงข่ายทาง

ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

ระบบฐานข้อมูลถนนถ่ายโอน

 

ดาว์นโหลด เอกสารและแบบฟอร์มที่สำคัญ ,ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น,,ตารางสรุปมาตรฐานชั้นทาง ,แบบฟอร์มประเมินคุณภาพ

https://drive.google.com/drive/folders/11IelYPjCUFIaWiHnC413qu10bUIJ-5VC

Scroll Up Skip to content